Skip to content

Muntii Metaliferi

Administrator arie naturală protejată

Asociația Educatio a semnat un parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate în vederea implementarii proiecului finanțat.

În vederea asigurării unei administrări unitare și eficiente a ariilor naturale protejate reglementate prin dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, a fost înființată, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 95/2016, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat și din venituri proprii, aflată în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor.

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate asigură cadrul necesar pentru managementul ariilor naturale protejate prin:

 1. structuri teritoriale ale Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, fără personalitate juridică, organizate la nivel de direcție sau serviciu, cu rol de administrare a ariilor naturale protejate;
 2. structuri de administrare special constituite aflate în relație contractuală, în coordonarea agenției.

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), Conform Hotărârii de Guvern nr. 997 din 21 decembrie 2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, are următoarele atribuții:

 1. participă împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor la elaborarea procedurii-cadru privind întocmirea și monitorizarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, precum și a metodologiei de evaluare și aprobare a acestora;
 2. completează și actualizează bazele de date privind rețeaua națională de arii naturale protejate, regiunile biogeografice, arealul de distribuție a speciilor și habitatelor protejate, la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor;
 3. asigură accesul publicului la informații generale de interes public privind ariile naturale protejate, ecosistemele protejate și serviciile oferite de acestea, speciile și habitatele protejate, în condițiile legii;
 4. completează și actualizează baza de date națională cu privire la starea de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar și național în scopul obținerii de rapoarte privitoare la această stare;
 5. realizează parteneriate cu instituții publice sau private, precum și cu organizații neguvernamentale, cu scopul îndeplinirii atribuțiilor sale.

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate asigura managementul ariilor naturale protejate.

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate are obligația elaborării Planurilor de management pentru ariile naturale protejate, conform prevederilor OUG 57/2007, art. 21 (2): „Pentru ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special constituite, planurile de management și regulamentele se elaborează de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, se avizează de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului/instituțiile din subordinea acesteia, după caz, și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, cu avizul autorității publice centrale din domeniul culturii și consultarea autorităților publice centrale din domeniul dezvoltării regionale și administrației publice, agriculturii și silviculturii.”

Pentru a îndeplini scopul propus cu privire la administrarea ariile naturale protejate ANANP desfășoară următoarele activități:

 • emite avize pentru solicitările primite, conform prevederilor legale;
 • păstreza destinaţia oricărei construcţii, dotări sau amenajări ce se realizează din fonduri publice și se utilizează în scopul bunei administrări a ariilor naturale protejate;
 • ia măsuri pentru dotarea personalului cu echipament adecvat activității de teren;
 • ia măsuri pentru îmbunătățirea capacității tehnice necesare administrării ariilor naturale protejate;
 • asigura instruirea necesară a personalului prin participări la cursuri, seminarii, instruiri şi alte forme de perfecţionare;
 • furnizează informaţiile cerute de autorităţile de mediu în termenele precizate în solicitările acestora;
 • colaboreză cu beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene/naționale derulate în ariile naturale protejate administrate;
 • promoveza acţiuni de conştientizare şi informare a populaţiei locale și a vizitatorilor, cu privire la necesitatea protecției și conservării capitalului natural și cultural și cu privire la rolul ariilor naturale protejate în dezvoltarea durabilă locală;
 • sprijina dezvoltarea durabilă a întregii zone prin încurajarea activităților ce contribuie la conservarea patrimoniului naturale și cultural al zonei (de ex., agricultura tradițională, ecoturismul etc.);
 • realizeza cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor ce constituie obiectivele de conservare din ariile naturale protejate;
 • asigura monitorizarea speciilor şi a habitatelor naturale de interes naţional şi comunitar ce constituie obiectivele de conservare din ariile naturale protejate;
 • propune măsuri concrete de management a habitatelor naturale, astfel încât activitățile permise să nu afecteze semnificativ obiectivele de conservare pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate, iar restricționarea activităților economice să fie temeinic justificată.